ANBI

Sinds 2 september 2016 hebben wij een stichting opgericht. Vanaf 1 januari 2017 hebben wij een ANBI status.

Naam:

De naam die de stichting draagt is: Passie voor Evangelisatie

Doel:

De stichting stelt zich ten doel om het Evangelie te verspreiden; om mensen bekend te maken met het Goede Nieuws dat God Jezus heeft gezonden om de wereld te redden, te vergeven en te herstellen. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken d.m.v. straatevangelisatie, bemoediging, gebed en pastorale gesprekken, het verspreiden van lectuur, Dvd’s en andere materialen ter ondersteuning van het vorenstaande, het organiseren van cursussen en trainingen, ondersteuning van kerken en scholen, het houden van spreekbeurten en het ondersteunen van mensen bij het zoeken naar professionele hulp. Daarnaast kan de stichting alle denkbare andere handelingen verrichten die met het hiervoor vermelde doel en de hiervoor genoemde middelen in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn. We willen hiermee dienstbaar zijn aan mensen.

Bestuurssamenstelling:

  • J. Coumou (voorzitter)
  • W.J. Clements (penningmeester)
  • C. Berger (secretaris)

Volledige gegevens:

  • Naam: Passie voor evangelisatie
  • Fiscaal nummer: 8566.88.976
  • KVK nummer: 66764920
  • Contactadres: W.J. Clements, Buitendijks 53, 3356 LX, Papendrecht
  • Rekeningnummer: Passie voor Evangelisatie, NL03RABO0315034661
  • Privé rekeningnummer (zonder ANBI status) G.J.C. Clements, NL86INGB0008287995

Beleidsplan:

Wat doen wij nu eigenlijk als stichting? Wij willen graag mensen helpen om hun bestemming te vinden in dit leven. Wij geloven dat de mens geschapen is door God en zijn bestemming zal vinden door uiteindelijk de Schepper te leren kennen. Wij willen mensen ondersteunen in hun zoektocht naar hun bestemming d.m.v het houden van gesprekken, het uitdelen van materiaal, hen te bemoedigen en hen te ondersteunen waar nodig is. Dit in binnen en buitenland. We willen in de toekomst ook projectmatig werken en ook anderen gelegenheid geven om hun projecten, wanneer die vallen onder de doelstelling van de stichting te vermelden, zodat ook zij financiële ondersteuning kunnen verkrijgen. Een van onze activiteiten op dit moment is bijvoorbeeld het ondersteunen van een Engelse kerkelijke gemeente in Benidorm in Spanje. Wij nodigen mensen uit voor de diensten, hebben gesprekken met toeristen daar ter plaatse en delen materiaal uit zoals bijbels, traktaten en folders en maken muziek.

Onze financiële middelen krijgen wij vooral van mensen die de doelstelling ondersteunen of een warm hart toe dragen en dus door middel van subsidies en donaties. Verder is er een mogelijkheid om door middel van een verkoping geld binnen te halen voor specifieke projecten.

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester die de financiële activiteiten van de stichting controleert.

Het vermogen van de stichting wordt besteed aan alle in het doel genoemde activiteiten, zoals materialen ter ondersteuning van de gesprekken, kosten die gemaakt worden bij outreaches, en andere onder het doel vermelde activiteiten.

Beloningsbeleid

Omdat wij een ANBI stichting willen zijn, worden de bestuurders niet betaald voor hun werk. Zij doen hun werk vrijwillig. Zij kunnen wel gemaakte onkosten declareren. De vergoedingen of declaraties worden aan het eind van het jaar zichtbaar gemaakt in de jaarrekening.

Er is een mogelijkheid om mensen die voor de stichting bepaalde doelstellingen realiseren te ondersteunen door middel van een gift.

Activiteiten

De activiteiten bestaan vooral uit het evangelie delen op de straat. Ook willen wij in de toekomst projecten op gaan zetten.

Voor alle activiteiten die worden ondernomen door de stichting kunt u op de site de nieuwsberichten lezen.

Financiële verantwoording

De stichting is pas per 01-01-2017 financieel actief en kan nu nog geen meldingen maken van financiële activiteiten.